"ტელერადიო კომპანია ევრიკა" შესაბამისობის დეკლარაცია:

მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის მე-7 მუხლის საფუძველზე, საჩივრების განხილვისა და მათზე დროული და დასაბუთებული რეაგირების მიზნით, „ევრიკატელერადიოკომპანიაში“ შექმნილია დავის განმხილველი ორგანო, რომელიც არსებობს ორი ინსტანციის სახით: პირველი „კომისია“ და მეორე „სააპელაციო საბჭო“.

კომისია:

  1. ილია ინჯია - კავშირგაბმულობის ინჟინერი - კომისიის თავმჯდომარე;
  2. ლიანა ამაშუკელი - იურისტი - კომისიის წევრი;
  3. ნინო ყიფიანი - რადიოკავშირისა და რადიომაუწყებლობის ინჟინერი - კომისიის წევრი;

სააპელაციო საბჭო:

  1. გეგა ფალავანდიშვილი - ინჟინერ-ეკონომისტი - საბჭოს თავმჯდომარე;
  2. ხათუნა ინჯია - იურისტი - საბჭოს წევრი;
  3. თეოლინა შეყლაშვილი - თარჯიმან-რეფერენტი - საბჭოს წევრი;

დაინტერესებულ პირს, რომელიც მიიჩნევს რომ ევრიკატელერადიოკომპანიამ დაარღვია „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსით“ დადგენილი ეთიკური ნორმები, სურვილის შემთხვევაში, საჩივრის გამოგზავნა შეუძლია მისამართზე: ქ. თბილისი, მ. წინამძღვრიშვილის ქუჩა 93/95 ან მოგვაწოდოს ელექტრონული სახით tvradioevrika@gmail.com.

წინასაარჩევნო სამაუწყებლო ინფორმაცია:

1. წინასაარჩევნო რადიოსამაუწყებლო ინფ..PDF